Algemene voorwaarden

Data en duur

De 41e internationale verkoopbeurs voor voertuigen, motorfietsen, onderdelen en lectuur, heeft plaats in het BMCC te Brugge op 27 en 28 januari 2024. Het event is toegankelijk voor het publiek van 9.30 tot 18.00 uur. De inrichters behouden zich het recht voor op elk ogenblik, hetzij de datum, het uur van opening of sluiting te wijzigen, te beslissen over de verlenging of de voortijdige sluiting van de beurs, zonder dat de deelnemers een eventuele schadevergoeding kunnen vorderen.

Plaats

BMCC, Sint-Maartensbilk 1 te Brugge, E40 — afrit 8 — richting centrum, ’t Zand — op 150 meter van parking ’t Zand. Parking exposanten: er is één parkeerticket per beursdag voorzien in de parkeerruimte onder het BMCC; en dit geschikt voor personenwagens.

Toekenning der stands

Door het feit de plaats van de stands ter beschikking te stellen, zullen de inrichters voldaan hebben aan al hun verplichtingen tegenover de exposanten. Het is tevens verboden om de toegekende oppervlakte van de stand door te verhuren aan derden. De inrichters zijn ontslagen van het risico voor eventuele schade of diefstal. De exposanten zijn verplicht onder iedere auto een karton of papier te leggen (olievlekken — dit karton is zelf mee te brengen).

Verzekering

De inrichters wijzen alle verantwoordelijkheid af voor diefstal en schade aangebracht aan de stand, materiaal of tentoongestelde onderdelen, veroorzaakt door derden of door onvoorziene omstandigheden, van welke oorzaak ook. Iedere deelnemer is verplicht de batterij(en) van zijn voertuig(en) af te koppelen en een brandblusapparaat op de stand te hebben. Het is verboden voertuigen te starten tijdens de openingsuren van de tentoonstelling. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de ongevallen die gebeurlijk kunnen voordoen in hun stand. De deelnemers blijven evenzeer aansprakelijk voor alle schade uit welke hoofde ook, toegebracht aan andere deelnemers, materialen voor de gebouwen van de verhuurder. De inrichters zijn bovendien ontslagen van alle verantwoordelijkheid en in het bijzonder die welke zij zouden kunnen oplopen bij toepassing van artikels 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de ongevallen of schade aangebracht tijdens de opbouw of de afbraak van de stand en dit zelfs voor de persoon welke toevallig bij hen in dienst zijn of in hun opdracht werken. De exposanten verplichten zich bij de erkende verzekeringsmaatschappij te laten verzekeren tegen alle risico’s met afstand van verhaal als huurder tegenover de inrichters en verantwoordelijken. Zij dienen evenwel het kwijtschrift bij vraag voor te leggen.

Deelname in de kosten

Het evenement wordt ingedeeld volgens het plan in bijlage. De bijdrage hangt af van de gekozen stand en oppervlakte. Het overzicht van de bijdragen hangt samen vast aan het plan. Op elke stand is één aansluitpunt voor elektriciteit inbegrepen, samen met één parkeerticket per beursdag in de parkeerruimte onder het BMCC. Vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Wagens

Commerciële stand is geschikt voor de verkoop van wagens, motoren, enzovoort.

Standen

Geschikt voor onderdelen, miniaturen, lectuur, enzovoort. Wagens niet toegelaten. Mogelijkheid tot het huren van tafels per 2 meter aan € 25/tafel.

Clubs

Gratis (behalve de verkoop van clubartikelen, zijn er geen verdere winstgevende activiteiten toegestaan op de stand en drie toegangspolsbanden inbegrepen.

Betaalvoorwaarden

Het standgeld is op voorhand te storten op rekeningnummer IBAN BE 14 3800 2306 7883 — BIC BBRUBEBB bij de ING op naam van VZW Auto Retro. Jouw stand wordt pas gereserveerd na ontvangst van de betaling.

Op- en afbouw

Alle materiaal en voertuigen dienen te worden aangevoerd op vrijdag 26 januari, van 9.00 tot 21.00 uur. De afvoer gebeurt op zondag 1 februari tussen 18.00 en 22.00 uur. Alle materiaal en voertuigen die na 22.00 uur nog aanwezig zijn, zullen door de inrichters naar een door hun bepaalde stalplaats overgebracht worden en dit op kosten en risico van de ingeschreven exposant.

Afval

Alle afval moet door de exposant zelf worden meegenomen. De vloer moet door middel van mechanisch te vegen kunnen worden schoongemaakt, elke andere handeling ten einde de vloer proper te krijgen, valt ten laste van de exposant. De standhouder is dus verantwoordelijke voor zijn standplaats gedurende de beide beursdagen en dient deze in originele staat op zondagavond te verlaten.

Bijzondere schikkingen

Indien het houden van het evenement onmogelijk zou worden gemaakt of de verwezenlijking of de uitvoering ervan zouden worden belemmerd, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, hetzij voor de totale of de tijdelijke duur ervan, en dit wegens onvoorziene gebeurtenissen of redenen, kunnen de deelnemersexposanten op geen enkele vergoeding of terugbetaling der gestorte sommen, schadeloosstelling of verlies van winst, aanspraak maken. De inrichters zijn bovendien gemachtigd in aansluiting met bovenvermelde risico’s de voorwaarden van het reglement te wijzigen.

Toegang exposanten

Elke exposant/stand ontvangt 2 toegangspolsbanden voor beide beursdagen. Per stand zijn eveneens “guest”-kaarten inbegrepen, geldig als éénmalig toegang. Het aantal staat gekoppeld aan de grootte van de stand. De toegangspolsbanden zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Elke vorm van misbruik geeft aanleiding tot verval van de toegang. Bijkomende exposantentoegang verkrijgbaar voor € 20 per polsband en dit voor de beide beursdagen.

Betwistingen

Deelname aan de beurs impliceert dat de exposant akkoord gaat met het reglement. Enkel de rechtbanken, bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Brugge, kunnen eventuele geschillen beslechten.